Tańczący z myślami

30 tekstów – auto­rem jest Tańczący z myśla­mi.

Niektórzy ko­lek­cjo­nują znaczki, in­ni mo­nety, jeszcze in­ni gu­ziki. Ja ko­lek­cjo­nuje wspom­nienia. Mam już wszys­tkie ich rodzaje. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 15 grudnia 2014, 21:49

Człowiek nie mu­si być miły, grzeczny czy up­rzej­my. Człowiek prze­de wszys­tkim mu­si być wyjątkowy. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 23 kwietnia 2014, 10:50

Błądzę w ciem­nościach i cze­kam na światłość którą jes­teś ty...jeżeli mnie kochasz nie pozwól mi żyć w ciem­ności, bo­je się ciemności. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 8 stycznia 2014, 18:57

Cze­mu zaw­sze muszę się do­wiady­wać o tym jak bar­dzo ko­goś kochałem, kiedy już go stra­ciłem ? 

myśl
zebrała 5 fiszek • 1 stycznia 2014, 20:03

Morze jest jak miłość, cza­sami pot­ra­fi być piękne, cza­sami niebezpieczne. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 7 grudnia 2013, 11:23

Jeżeli tworzysz coś co po­rusza ludzkie ser­ca, nig­dy nie umrzesz. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 6 grudnia 2013, 18:14

Naj­gorzej jest gdy ten ktoś nie wie, ile kosztu­je cie mówienie te­go co czujesz. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 5 grudnia 2013, 17:50

Opowieść o miłości.

Młody ka­waler imieniem Ed­ward mie­szkał w niewiel­kim mieście gdzieś w króles­twie o naz­wie trud­nej do za­pamięta­nia. Miał 21 lat i rodzi­ce jak i zdro­wy rozsądek pod­po­wiada­li mu że naj­wyższy czas poszu­kać narzeczonej. [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 5 fiszek • 13 listopada 2013, 19:28

Przyz­wyczaj się do te­go że w życiu nic nie jest na stałe, bo na­wet sa­mo życie nie jest na stałe. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 25 października 2013, 22:15

Opowieść o Górze.

W da­lekiej do­linie, wzniosła się po­nad króles­twa­mi, la­sami, rze­kami i morza­mi wiel­ka góra. Na­zywała się Suuk i jak każda góra pa­miętała cza­sy które nie pa­mięta naj­star­sze drze­wo czy człowiek. Na jej śnieżnej [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 5 fiszek • 17 października 2013, 18:50
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

15 grudnia 2014, 21:49Tańczący z myśla­mi do­dał no­wy tek­st Niektórzy ko­lek­cjo­nują znaczki, in­ni [...]